Zasady recenzowania

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

„Przegląd Środkowo-Wschodni” stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 1. UWAGI DOTYCZĄCE DOMNIEMANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Czasopismo posiada ściśle określone zasady rozpatrywania uwag, przy czym są one podawane do wiadomości autorów i wydawcy. Uwagi dotyczące niewłaściwego postępowania zarówno przed jak i po ukazaniu się publikacji są traktowane poważnie.
 2. AUTORSTWO I WSPÓŁAUTORSTWO. Istnieją jasno sprecyzowane zasady (pozwalające określić, kto przyczynił się do powstania pracy i w jakim stopniu) w odniesieniu do wymogów dotyczących autorstwa i współautorstwa, a także procesów rozstrzygnięcia potencjalnych konfliktów.
 3. SKARGI I ODWOŁANIA. Czasopismo posiada jasno sprecyzowane zasady postępowania w przypadku pojawienia się skarg na czasopismo, redakcję lub wydawcę.
 4. KONFLIKT INTERESÓW. Istnieją jasno sprecyzowane definicje konfliktu interesów i sposobu postępowania w przypadku konfliktu interesów autorów, recenzentów, redaktorów, czasopism i wydawców. Nie ma znaczenia, czy do konfliktu doszło przed czy też po ukazaniu się publikacji.
 5. DANE I ICH PRZETWARZANIE. Czasopismo posiada ustalone zasady dotyczące dostępności danych i zachęca do korzystania z istniejących już wytycznych.
 6. NADZÓR ETYCZNY. Nadzór etyczny obejmuje, między innymi, zasady dotyczące zgody na publikację, przetwarzania poufnych danych oraz praktyk handlowych.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Wszystkie zasady dotyczące własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i licencje wydawnicze są ściśle sprecyzowane.  Ponadto wszelkie koszty związane z publikacją są uzgodnione z autorami i czytelnikami. W zasadach jest jasno sprecyzowane, że publikacje ukazujące się poza recenzowanymi czasopismami nie są przyjmowane do druku. Jest również określone, co jest uważane za plagiat.
 8. ZARZĄDZIENIE CZASOPISMEM. Czasopismo posiada dobrze opisaną i wdrożoną infrastrukturę, w tym zasady, politykę i kompetencje do sprawnego prowadzenia czasopisma.
 9. PROCES RECENZOWANIA. Wszystkie procesy recenzowania są jasno sprecyzowane i dobrze zarządzane. Czasopismo ustala tryb procesu recenzowania  obowiązujący redaktorów i recenzentów oraz określa zasady dotyczące różnych aspektów dokonywanej wzajemnej oceny. Posiada stworzone zasady postępowania w przypadku konfliktu interesów, odwołań i sporów, które mogą pojawić się w trakcie tworzenia recenzji.
 10. DYSKUSJA I KOREKTA PUBLIKACJI. Po opublikowaniu artykułu czasopismo dopuszcza możliwość dyskusji z czytelnikami oraz zamieszczenia sprostowania na żądanie autora.

PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Kolegium Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny nadesłanych do publikacji tekstów pod względem zgodności tematu z profilem czasopisma oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi i technicznymi.
 2. Procedurę recenzowania przechodzą te teksty, które zostały wstępnie zaaprobowane.
 3. Redaktor naczelny po zasięgnięciu opinii redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.
 4. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu.
 5. Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego.
 6. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.
 7. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora.
 8. Procedura recenzowania jest anonimowa. Redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości Autorów, a Autorom tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process).
 9. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim a autorem recenzowanego opracowania (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, podległość zawodowa i in.)
 10. Sekretarz czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz przekazuje termin sporządzenia recenzji ustalony przez Redaktora.
 11. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego na stronie internetowej czasopisma formularza i zawierają jednoznaczne stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do publikacji bądź jego odrzuceniu.
 12. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych i redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do redakcji wydawniczej.
 13. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne lub sugestie dotyczące zmian redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek.
 14. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.
 15. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
 16. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma po analizie obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną i ostatecznej wersji artykułu.
 17. Po zakończeniu procedury recenzowania sekretarz danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.
 19. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.

Formularz recenzji


LISTA RECENZENTÓW

CSc. Madina Alekseeva
Российская академия наук

dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Dąbrowska
Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Gajownik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur, prof. IH PAN
Polska Akademia Nauk
Uniwersytet Warszawski

CSc. Alexander Grishchenko,
Московский педагогический государственный университет, Российская академия наук

PhD Magnus Ilmjärv
Tallinna Ülikool

dr Elena Janchuk
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Olena Jurczuk
Żytomierski Uniwersytet Państwowy

prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove

dr Joanna Kozłowska
Uniwersytet Warszawski

prof. DSc. Viktor Moisiienko
Житомирський державний університет імені Івана Франка

dr hab. Andriej Moskwin
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Irena Mytnik
Uniwersytet Warszawski

doc. dr Nataliya Nyagolova
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

dr hab. Andrzej Olejko
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

doc. CSc. Oksana Ostapczuk
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

СSc. Aliaksandr Pashkevich
„ARCHE пачатак”

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Univerzita Karlova

prof. dr hab. Viachaslau Shved
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Aliaksander Smalianczuk
Polska Akademia Nauk

Dr. Roman Smolorz
Universität zu Köln

doc. CSc. Andrii Smyrnov
Національний університет „Острозька академія”

prof. dr hab. Krzysztof Tarka
Uniwersytet Opolski

CSc. Andrei Unuchak
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
Uniwersytet Warszawski