Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej psw.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-03 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • W serwisie występują treści obcojęzyczne nie oznaczone znacznikiem języka
 • Nagłówki
  • Główna strona serwisu posiada wielokrotne nagłówki H1.
  • Podstrony serwisu nie posiadają nagłówka H1.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania posiada przycisk bez tekstowej etykiety
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis zawiera teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis zawiera odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie psw.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Aneta Rębała. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: psw@uw.edu.pl, telefon 225534229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Szturmowa 4, Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Agnieszka Stępień-Lubas

Telefon: 22/55 34 249

Email: a.lubas@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku dzięki podjazdowi (szerokość – 125 cm); drzwi otwierają się automatycznie (szerokość od 90 do 160 cm); tuż obok znajduje się portiernia z osobami służącymi ewentualną pomocą.

Korytarze i przejścia

Wewnątrz budynku znajdują się płaskie korytarze na parterze o szerokości między 185 a 320 cm, na piętrach I-V o szerokości 195 cm. w budynku znajdują się dwie windy strona A (wejście o szerokości 87 cm, kabina 153 x 145 cm), strona B (wejście o szerokości 90 cm, kabina 150 x 150 cm). Wejście do sal dydaktycznych około 85 cm.

Dodatkowa pomoc

W razie potrzeby dodatkowej pomocy należy zgłosić się na portiernie, która poinformuje kierownika sekcji administracyjnej lub pracownika sekcji gospodarczej.

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety umiejscowione są na każdym pietrze, szatnia dla wszystkich studentów mieści się na poziomie -1 do którego zjeżdżają windy.

Dodatkowe dostosowania

Budynek nie posiada udogodnień typu: podpisy w systemie Braille’a czy pętle indukcyjne. Windy są wyposażone w system dźwiękowy i podpisy w systemie Braille’a.

Dojazd i miejsca parkingowe

Bezpośrednio pod budynek nie podjeżdża żaden autobus miejski, przystanki znajdują się w okolicy odległości 350 – 400 m. Przed wejściem na Wydział znajdują się trzy wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.