Przegląd Środkowo-Wschodni

KONCEPCJA

„Przegląd Środkowo-Wschodni” (ISSN 2543-618X, eISSN 2545-1324) jest wydawany przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Środkowo-Wschodnia. W środowisku naukowców ten region cieszy się niesłabnącą popularnością, wielokrotnie był przedmiotem badań historycznych, politologicznych czy ekonomicznych. Propozycja redakcji czasopisma proponuje ujęcie regionu jako przestrzeni wielokulturowej, w której w biegu historii dochodziło do współistnienia wzajemnie oddziaływających na siebie różnych kultur i tradycji. Do wytworzonego tu bogatego dziedzictwa kulturowego ma prawo wiele narodów regionu. Współżycie obok siebie odmiennych kultur może stanowić znakomity i tak rzadko spotykany na świecie przykład tolerancji i pokojowej koegzystencji. Nie wolno wszakże zapominać o wybuchających w regionie konfliktach, które również odcisnęły swoje piętno na teraźniejszym kulturowym obliczu regionu.

Obecność w regionie różnych tradycji wywarła duży wpływ na charakter stosunków międzynarodowych w okresie powstania w XX w. suwerennych państw narodowych wyrosłych z dążeń konkretnych, ukształtowanych historycznie wspólnot etniczno-kulturowych. Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę sytuacji kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej uważamy, że historię i współczesność tego regionu należy ukazywać nie tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale poprzez analizę wzajemnych wpływów, napięć, konfliktów, transmisji wzorów i doświadczeń oraz innych form współoddziaływania między kulturami.

Periodyk jest więc adresowany przede wszystkim do uczonych i ekspertów, prowadzących badania nad stosunkami międzykulturowymi oraz ewolucją zjawisk kulturowych, które doprowadziły do ukształtowania współczesnej mapy kulturowej i narodowościowej regionu. Ponieważ jednak pokazanie procesów kulturowych jest niemożliwe bez uwzględnienia uwarunkowań historyczno-politycznych, społecznych i gospodarczych, dlatego „Przegląd Środkowo-Wschodni” jest wydaniem o charakterze multidyscyplinarnym, na łamach którego poruszana tematyka związana z badaniem kultury, historii, literatury, języka narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy otwarci na propozycje autorów z różnych środowisk naukowych: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Jesteśmy przekonani, że dopiero przez pryzmat multidyscyplinarności jest możliwe dogłębne i maksymalnie obiektywne poznanie Europy Środkowo-Wschodniej i fenomenu jej wielokulturowości.

W roczniku „Przegląd Środkowo-Wschodni” publikowane są artykuły, dokumenty i materiały, recenzje i omówienia, kronika naukowa. Na jego łamach ukazują się rozprawy i studia, charakteryzujące problemy z zakresu kultury, historii, literatury i języków regionu, a także sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i popularno-naukowych, których tematem są zagadnienia dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej.

JĘZYKI ROBOCZE CZASOPISMA

Językami roboczymi czasopisma są języki krajów regionu oraz język angielski.

INDEKSOWANIE W BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

BazHum

CEEOL

CEJSH

Crossref

Google Scholar

Index Copernicus

Pol-Index

ERIH PLUS

LICENCJA

Wszystkie artykuły są udostępnione bezpłatnie w wolnym dostępie (open access) na licencji Creative Commons Polska 3.0 Uznanie autorstwa (CC BY 3.0 PL)