Zmienne barwy Lipska

doi: 10.32612/uw.2543618X.2019.pp.509-519

Jerzy Turonek

http://orcid.org/0000-0001-9356-024X

Abstrakt PL

Artykuł pokazuje złożoną historię unitów w Lipsku nad Biebrzą. Autor pokazuje także stosunki międzywyznaniowe na tym obszarze na przestrzeni wieków. Analizuje również genezę kształtowania mozaiki kulturowej i religijnej w tym regionie. Bada stan wiedzy mieszkańców regionu o przeszłości. Autor pisze o tym, jak wieloetniczna i wielokulturowa przestrzeń stopniowo przekształciła się w obszar jednolity religijnie i kulturowo.

Abstract EN

Variable colors of Lipsk

The article presents the complex history of the Uniates in Lipsk. The author also shows inter-faith relations in this area over the centuries. Shows the genesis of shaping the cultural and religious mosaic. Analyzes the state of knowledge of the region’s inhabitants about the past. The author writes about how the multi-ethnic and multicultural area gradually turned into a unifi ed religious and cultural area.

Słowa kluczowe PL: Lipsk, stosunki religijne, unici, prawosławni, katolicy

Keywords EN: Lipsk, inter-faith relations, Uniates, Orthodox, Catholics

Pełny tekst / Full text PDF (IN POLISH)

Bibliografia / References

Copyright © 2019 by Jerzy Turonek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en