Дакументы Юрыя Туронка ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры i мастацтва

doi: 10.32612/uw.2543618X.2019.pp.431-448

Наталля Гардзіенка

https://orcid.org/0000-0002-1349-5474

Abstrakt PL

Dokumenty Jerzego Turonka w zbiorach Białoruskiego Państwowego Archiwum Muzeum Literatury i Sztuki

Tekst dotyczy archiwum Jerzego Turonka zdeponowanego w zbiorach Białoruskiego Państwowego Archiwum Muzeum Literatury i Sztuki w Mińsku (BDAMLiM). Na zespół Turonka składa się wiele dokumentów biograficznych, rękopisów i maszynopisów prac autora, zdjęcia i korespondencja z dziesiątkami osób z różnych krajów. Ogromną część zespołu archiwalnego stanowią dokumenty zebrane przez historyka w trakcie badań. Są to m.in. materiały ze zbiorów Mariana Pieciukiewicza, Viery Muraški i innych. Pierwsza część tego archiwum trafiła do Mińska na początku lat 90. XX wieku, pozostałe zaś zostały przekazane niedawno. Proces przekazania trwa do dziś. Dzięki J. Turonkowi do zbiorów BDAMLiM trafiło wiele rzadkich książek i czasopism.

Abstract EN

Jerzy Turonek’s documents in Belarusian State Archives-Museum of Literature and Arts

The text is about historian Jerzy Turonek’s archival fond in Belarusian State Archives- Museum of Literature and Art in Minsk. There are a lot of biographical documents, manuscripts and typescripts of Jerzy Turonek works, photos and correspondence with tens people in diff erent countries. The great part of this archival fond are documents collected by historian to his works from personal collections of Marian Pieciukiewicz, Viera Muraška and others. First parts of these documents were moved in Minsk in early 1990s and last ones are transferring until nowadays. Also thanks to Jerzy Turonek a lot of rare books and periodicals were kept by BSAMLA.

Słowa kluczowe PL: Jerzy Turonek, zespół archiwalny, dokumenty, korespondencja, kolekcja

Keywords EN: Jerzy Turonek, archival fond, documents, correspondence, collection

Pełny tekst / Full text PDF (IN BELARUSIAN)

Bibliografia / References

Copyright © 2019 by Наталля Гардзіенка

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en