Гісторыя Атамана Грача

doi: 10.32612/uw.2543618X.2019.pp.77-87

Ніна Стужынская

https://orcid.org/0000-0002-6184-1650

Abstrakt PL

Historia Atamana Hracza

Artykuł opowiada o losach uczestnika antybolszewickiego ruchu partyzanckiego Włodzimierza Ksieniewicza (pseudonim Ataman Hracz). Jest to postać mało dotąd znana i nieobecna w historiografii. W 1924 roku Ataman Hracz przekroczył granicę polsko- -sowiecką i przedostał się na Białoruś Sowiecką, gdzie wkrótce został aresztowany i skazany. Akta dotyczące śledztwa są przechowywane w Archiwum Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś. Na podstawie akt sądowych autorka odtwarza kolejne etapy działalności partyzanta. Tragiczne losy tego działacza zostały ukazane na tle wydarzeń politycznych, które rozgrywały się wówczas w regionie.

Abstract EN

History of the Ataman Hrač

The article tells the story of a participant in the anti-Bolshevik guerrilla movement of Uladzimir Ksianievič (pseudonym Ataman Hrač). He is a man not known and known until recently in historiography. In 1924, Ataman Hrač crossed the Polish-Soviet border and made it to Soviet Belarus, where he was soon arrested and convicted. Files regarding the investigation are kept in the Archive of the State Security Committee of the Republic of Belarus. Based on court fi les, the author of a given publication reproduces the subsequent stages of the fate of the guerrilla. The tragic fate of this activist was shown against the background of political events that took place in the region at that time.

Słowa kluczowe PL: walka antybolszewicka, partyzantka, Białoruś, niepodległość

Keywords EN: anti-Bolshevik struggle, partisans, Belarus, independence

Pełny tekst / Full text PDF (IN BELARUSIAN)

Bibliografia / References

  1. Барысаў І., Крах «Зялёнага дуба», «Звязда» 1991, 15 сакавіка.
  2. «Звезда» 1924, 5 сентября; 1925, 25 февраля, 27, 29 июня.
  3. Стужинская Н., Роли Всеволода Фальского: судьба наркома иностранных дел в первом советском правительстве Беларуси [online], https://m.nn.by/ru/articles/169974/ [доступ: 16.04.2018].
  4. Стужынская Н., Зялёнадубцы і іншыя, «Літаратура і мастацтва» 1994, 16 снежня.
  5. Стужынская Н., Трагедыя зялёнадубцаў, «Беларускі гістарычны часопіс» 1996, № 1.

Copyright © 2019 by Ніна Стужынская

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en