Wytyczne dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego rocznika.
 3. Autor przekazuje Zespołowi Redakcyjnemu „Przeglądu Środkowo-Wschodniego” tekst w postaci elektronicznej. Plik w wersji elektronicznej w formacie Word oraz PDF prosimy przesłać w e-mailu zatytułowanym: PSW nazwisko Autora pierwszy wyraz tytułu artykułu na adres Redakcji:  psw@uw.edu.pl.
 4. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi Autor.
 5. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.
 6. Wydania krytyczne źródeł należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.
 7. Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 8. Za artykuły opublikowane w czasopiśmie Autorzy nie otrzymują honorarium.
 9. Za publikację w czasopiśmie od Autorów nie jest pobierana opłata.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU

 

 1. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, bibliografia, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Objętość artykułu lub edycji źródłowej nie powinna być mniejsza niż pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków), ani przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków typograficznych ze spacjami).
 2. Do tekstu artykułu powinna być załączona krótka (nieprzekraczająca 400 znaków ze spacjami) informacja o Autorze, która powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Autora, stopień lub tytuł naukowy, ORCID, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), adres do korespondencji (e-mail); dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z Autorem – adres pocztowy i telefon.
 3. Wszystkie artykuły powinny zawierać streszczenie (do 2 000 znaków ze spacjami), tytuł (i ewentualnie podtytuł) oraz pięć słów kluczowych w języku angielskim.
 4. Bibliografię sporządzoną w porządku alfabetycznym (bez numeracji) należy umieścić po tekście zasadniczym.
 5. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Opisu należy dokonać wedle poniższego wzoru.

 

PRZYKŁADY ZAPISU DANYCH W PRZYPISACH

 

Monografie: inicjał imienia i nazwisko, tytuł publikacji (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, np.: E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944 – 1947, Warszawa 1993, s. 123-124.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), [w:], tytuł publikacji (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora (lub redaktorów), miejsce wydania, rok wydania, strona przytoczonego cytowania, np.:

 1. Gąsior,Wokół legendy 28 pułku praskiego,[w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red.: J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 95.

 

Artykuły w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) rok wydania, numer (zeszyt lub tom), strona przytoczonego cytowania, np.:

 1. Barszczewska,Zakres użycia języka białoruskiego na przełomie XX – XXI wieku, „Acta Albaruthenica” 2014, t. 14, s. 90.

 

 • Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: inicjał imienia i nazwisko autora, początek tytułu (kursywą), wielokropek, numery stron, np.:
 1. Mironowicz,Białorusini w Polsce…, op. cit., s. 76.
 • W przypadku ponownego cytowania pozycji używamy skrótu Ibidem.

 

Źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), adres strony internetowej, data dostępu [w nawiasie kwadratowym], np.:

 1. Piętkowa, Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego, http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/romualda_pietkowa.pdf [dostęp: 03.02.2015].

 

Źródła archiwalne: Powinny zawierać nazwę archiwum, zespól archiwalny (skrót nazwy), sygnaturę, tytuł, numer strony lub karty, np.:

AAN, MWRiOP, t. 1012, Statystyka wyznaniowa w województwie wileńskim, k. 180.

 

 • Przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie kwadratowym, skrót nazwy, np.:

Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [dalej: MWRiOP].

 

BIBLIOGRAFIA

 

PRZYKŁADY ZAPISU DANYCH W BIBLIOGRAFII

 

Monografie: nazwisko i inicjał imienia (imion), tytuł publikacji (kursywą), miejsce i rok wydania, np.: Lewicki A. M., Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich: nazwisko i inicjał imienia, tytuł artykułu (kursywą), [w:], tytuł publikacji (kursywą) inicjał i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony od-do), np.:

Gąsior G., Wokół legendy 28 pułku praskiego, [w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red.: J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 93-105.

 

Artykuły w czasopismach: nazwisko i inicjał imienia, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania, numer (tom, zeszyt), strony od-do), np.:

Łebkowska А., Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie. Gender, ciało, tekst” 2011, nr 4, s. 11-27.

 

Publikacje internetowe: nazwisko i inicjał imienia, tytuł artykułu (kursywą), adres strony internetowej, data dostępu [w nawiasie kwadratowym], np.:

Piętkowa R., Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego, http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/romualda_pietkowa.pdf [dostęp: 03.02.2015].

 

Materiały archiwalne: Powinny zawierać nazwę archiwum, zespół archiwalny, sygnaturę, tytuł, numer strony lub karty, np.:

AAN, MWRiOP, t. 1012, Statystyka wyznaniowa w województwie wileńskim, k. 180.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 

 1. Marginesy dolne i górne po 2,5 cm; marginesy boczne po 2 cm.
 2. Czcionka: TIMES NEW ROMAN 12, odstęp 1,5 wiersza, wyrównane do lewej i prawej.
 3. Każdy akapit zaczyna się od automatycznego wcięcia 1,25 cm.
 4. Ewentualne tytuły podrozdziałów zapisujemy pogrubioną czcionką, odstęp od poprzedniej sekcji – jeden pusty wiersz.
 5. Krótkie cytaty zapisujemy w cudzysłowie, nie oddzielamy ich od tekstu głównego. W przypadku cytatów przekraczających 3 wersy wyróżniamy je czcionką 10 pkt. oraz umieszczamy od nowej linijki bez cudzysłowu.
 6. W tekście głównym obowiązują standardowe przypisy (automatycznie numerowane na dole danej strony artykułu), czcionka TIMES NEW ROMAN 10, odstęp 1 wiersz.
 7. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych […]. W takich nawiasach umieszcza się także wszystkie odautorskie komentarze.
 8. Przy nazwiskach w tekście głównym po raz pierwszy stosujemy pełny zapis imienia, następnie inicjał.
 9. Tabele i rysunki powinny być opatrzone opisem oraz źródłem opracowania.
 10. W tekście głównym tytuły książek, opracowań, artykułów, dzieł literackich itp. zapisujemy kursywą, tytuły periodyków – w cudzysłowie.

 

UKŁAD ARTYKUŁU

 

Imię i nazwisko Autora

Afiliacja

Adres email

ORCID (czcionka: pogrubiona Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1, wyrównanie do lewej).

 

Tytuł artykułu (czcionka Times New Roman 14, wersaliki, pogrubiona, wyrównanie do środka, odstęp między wierszami 1).

 

Tekst zasadniczy (czcionka Times New Roman 12, wyjustowanie, odstęp między wierszami 1,5).

 

Bibliografia (czcionka Times New Roman 10, odstęp między wierszami 1, bez numeracji).

 

Tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka Times New Roman 10, pogrubiona, wyrównanie do środka, odstęp między wierszami 1).

Streszczenie w języku angielskim (czcionka Times New Roman 10, odstęp między wierszami 1, Wyrównane do lewej i prawej, maksimum 2000 znaków łącznie ze spacjami).